Razvrščanje rakov

Tako kot pri vsaki bolezni, je tudi pri raku pomembno, da zdravnik po dokončni postavitvi diagnoze bolezen opredeli po dogovorjenem sistemu, saj sta od osnovnih značilnosti bolezni odvisna način zdravljenja in napoved bolezni. Osnovne značilnosti, ki so pomembne pri rakavih boleznih, so anatomsko mesto raka, vrsta tkiva, ki ga sestavlja in razširjenost bolezni ob diagnozi.

Specialisti onkologi (kirurgi, internisti in radioterapevti) poleg standardnih uporabljajo pri nekaterih rakavih boleznih še posebne in dodatne klasifikacije, saj so značilnosti, ki jih vsebujejo, pomembne bodisi za zdravljenje ali napoved izida.

Predvsem statistični obdelavi podatkov in s tem primerljivosti med raziskavami pa so namenjene mednarodno sprejete klasifikacije, ki se uporabljajo v vseh državah in s tem omogočajo boljše mednarodne primerjave bremena raka. Najbolj uveljavljene so za razvrščanje rakavih bolezni po anatomskem mestu (po lokaciji), po vrsti tkiva (po histološki vrsti) in po tem, kako razširjena je bolezen ob diagnozi (po stadiju).

Program SLORA omogoča pri incidenčnih merah v osnovni izbiri izpis po skrajšanem seznamu lokaciji raka (v poenostavljenem seznamu lokacij), v podrobnejši izbiri pa po razširjenem seznamu lokacij in po stadiju. Čeprav v Registru raka RS registriramo tudi histološko vrsto tumorja, program SLORA teh prikazov ne omogoča. Kdor posebej želi tako obdelavo, lahko zanjo zaprosi s tem, da nam pošlje običajno ali elektronsko pošto.

Opozarjamo, da so razširjenemu seznamu lokacij dodane tudi nekatere bolezni iz skupine neoplazem in situ in neoplazem negotovega ali neznanega obnašanja. Te niso upoštevane v skupnem številu vseh rakavih bolezni.

Vse, ki vas zanima skupno število rakavih bolezni, opozarjamo, da imajo vedno dve možnosti prikaza:

·         Vsi raki skupaj (C00–C96)

·         Vsi raki brez kožnega (C00–C96 brez C44)

Ti možnosti sta pomembni pri mednarodnih primerjavah, saj veliko registrov ne registrira nemelanomskih kožnih rakov, ker imajo zelo dobro prognozo in je zato prijavljanje večinoma nepopolno.

V GLOBOCAN-u so na voljo le obdelave za vse rake brez nemelanomskega kožnega. V Sloveniji ima registracija kožnega raka dolgoletno tradicijo; zavedamo se, da kljub temu, da ima bolezen zelo dobro prognozo, vseeno predstavlja obremenitev zdravstvenega sistema, ki jo je dobro poznati.

Pri umrljivostnih in prevalenčnih merah so na voljo prikazi samo po lokaciji raka.