Zbiranje podatkov o raku v Sloveniji

Zbiranje podatkov o bolnikih z rakom ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, saj imamo na Onkološkem inštitutu Ljubljana enega najstarejših populacijskih registrov raka v Evropi, ki zagotavlja podatke o incidenci, prevalenci in preživetju. Podatke o umrljivosti za rakom zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih redno pošilja banki podatkov Svetovne zdravstvene organizacije.

Vsi ti podatki pa ne prikazujejo le bremena rakavih bolezni v državi, ampak so tudi izhodišče za ocenjevanje uspešnosti onkološke primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe ter za načrtovanje zmogljivosti in sredstev (osebja, medicinske opreme, posteljnih zmogljivosti…), ki so potrebni za obvladovanje rakavih bolezni na vseh omenjenih področjih. Podatki so dragoceni tudi za klinične in epidemiološke raziskave v Sloveniji in v širših mednarodnih raziskavah ter za vrednotenje učinkovitosti presejalnih programov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZje osrednja državna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

Pomembno področje dejavnosti NIJZ je zbiranje podatkov in upravljanje podatkovnih zbirk zdravstvenih statističnih podatkov.  Podatki o umrlih in o vzrokih smrti so eni najpomembnejših podatkov o zdravstvenem stanju prebivalstva, na podlagi katerih se lahko grobo oceni zdravstveno stanje celotnega prebivalstva in njegovih podskupin. Zbrani so v Podatkovni zbirki NIJZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi

Registriranje podatkov o umrlih je zelo razvit in standardiziran sistem zbiranja podatkov, ki so na voljo za skoraj vse evropske države. Podatki so zbrani in obdelani po enaki metodologiji, zato so med seboj primerljivi.